top of page

ĐƠN VỊ | UNITS

Autralia • Canada • France • Germany

Sydney

Liên Đoan Văn Lang

Established | Thành Lập:

1992

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Trần Công Thúy Định

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Every Friday evening and Sunday morning at 99 Gladstone Street (corner Derria Street, Canley Heights, NSW 2166)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Sydney

Liên Đoàn Bách Việt

Established | Thành Lập:

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Hồ Văn Chánh

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Melbourne

Liên Đoàn Phù Đỗng

Established | Thành Lập:

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Nguyễn Thị Thanh

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Sub-units | Ngành

Nhi - Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Calgary

Liên Đoàn Hồn Việt

Established | Thành Lập:

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Võ Tố Quỳnh

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu

Montréal

Liên Đoàn Lạc Việt

Established | Thành Lập:

2009

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Nguyễn Hữu Côn

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

7:30PM - 9:30PM | Église St-Sixte (1897 Rue de L’église,St-Laurent, Québec H4M 1E6)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Noisiel

Liên Đoàn Thuận Hóa

Established | Thành Lập:

2003

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Dimanche 1er et 3ème du mois - 15h30 à 17h30. Centre St Paul (8 allée Jean-Paul Sartre 77186 Noisiel)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Antony (Paris)

Liên Đoàn Văn Lang

Established | Thành Lập:

1995

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Institution Sainte Marie (2 rue de l'Abbaye / 92160 Antony )

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Hamburg

Liên Đoàn Hoa Lư

Established | Thành Lập:

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

Berlin

Liên Đoàn Sào Nam

Established | Thành Lập:

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh - Tráng

bottom of page