top of page

ĐƠN VỊ | UNITS

Miền Tây Bắc Hoa Kỳ • Northwestern USA

San Jose

Liên Đoàn Bách Việt

Established | Thành Lập:

2003

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Biện Thị Quý

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

10AM - 12:30PM every Sunday at Emma Prusch Farm Park (647 S King Rd, San Jose, CA 95116)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

San Jose

Liên Đoàn Diên Hồng

Established | Thành Lập:

1982

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Trần Anh Kiệt

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

10AM - 12PM every Saturday at Yerba Buena High School (1855 Lucretia Ave - San Jose)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

San Jose

Liên Đoàn Hòa Bình

Established | Thành Lập:

2018

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Minh Nguyễn

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

10AM - 1PM every Sunday at Dove Hill Elementary School (1460 Colt Way, San Jose, CA 95121)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

Sacramento

Liên Đoàn Lạc Việt

Established | Thành Lập:

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Đạo Diệp Thúy

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

2:30 - 4:30PM every Sunday at 6700 Mac road, Sacramento, CA

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

San Jose

Liên Đoàn Lạc Việt

Established | Thành Lập:

2006

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Lê Quý Nhượng

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

3 - 5PM every Sunday at Trung Tâm Công Giáo (San Jose 2849 S White RdSan Jose, CA 95148)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

San Jose

Liên Đoàn Ra Khơi

Established | Thành Lập:

1985

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Ngô Đình Chuyên

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

10AM - 12:30PM every Sunday at Yerba Buena High School (1855 Lucretia Ave - San Jose)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

San Jose

Liên Đoàn Rạng Đông

Established | Thành Lập:

2004

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Trang Ngọc Tiến

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

10AM - 12PM every Saturday at Summerdale Elementary School (1100 Summerdale Dr - San Jose)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

San Jose

Liên Đoàn Trường Giang

Established | Thành Lập:

2008

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Chanh Viet

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

Berryessa Community Center Park3050 Berryessa Rd.- San Jose, CA 95132

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

San Jose

Liên Đoàn Âu Lạc

Established | Thành Lập:

2008

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Don Pham

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

10AM - 12PM every Sunday at Alum Rock Youth Center (137 N. White Road, San Jose, CA 95127)

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu

Seattle

Liên Đoàn Việt Hùng

Established | Thành Lập:

1986

Group Leader | Liên Đoàn Trưởng:

Tr Reika Yoshino

Email:

Phone | Số Điện Thoại:

[ ]

Website:

Time & Meeting place | Thời gian & Nơi sinh hoạt:

3 - 5PM every Sunday at High Point Neighborhood house, 6400 Sylvan Way SW, Seattle, WA 98126

Sub-units | Ngành

Ấu - Thiếu - Thanh

bottom of page