top of page
History of Vietnamese Scouting

LỊCH SỬ HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

HISTORY OF VIETNAMESE SCOUTING

1930

Tr Trần Văn Khắc thành lập đoàn Lê Lợi, đơn vị Hướng Đạo đầu tiên, tại Hà Nội

Tr Trần Văn Khắc founded Lê Lợi scouting group, the first Vietnamese unit in Hà Nội

1932

Đoàn Lê Văn Duyệt được thành lập tại Sài Gòn

Lê Văn Duyệt scouting group was established in Sài Gòn

1933
Tổng Cục Hướng Đạo Nam Kỳ thành hình và xuất bản tập chí Hướng Đạo

The Cochinchinese Scout Association was formed along with the issuance of the the first scouting magazine

1935 

Thành lập hội Hướng Đạo Trung Kỳ

Establishment of the Annamese Scout Association

Trại họp bạn toàn quốc đầu tiên 'Huynh Đệ' tại Sài Gòn

The first National Jamboree "Huynh Đệ" took place in Sài Gòn

1936

    Trại huấn luyện trưởng đầu tiên tại Đà Lạt

The first Leaders training camp took place in Đà Lạt

1937

     Thành lập Liên Hội HĐ Đông Dương

Establishment of the Indochina Scout Association

1938

 Trại trường Bạch Mã khai giảng khóa Thiếu và khóa Tráng

The Bạch Mã National Training Center opened its first training classes for the Scout and Rover Scout leaders

Hướng đạo sinh miền Nam Việt Nam trước 1

1940 - 1975

   Nhiều trại họp bạn quốc tế và trong nước được tổ chức trong thời gian này
Số đoàn sinh tham gia Hội HĐVN càng ngày càng tăng

Various international, national and regional camps are organized within this period
The Vietnamese Scout Association also experiences a steep increase in membership

1954

Trụ sở của Hội HĐVN được đổi vào Sài Gòn sau hiệp định Genève

The Vietnamese Scout Association's headquarter was moved
from Hà Nội to Sài Gòn following the Geneva Conference

1956
Trại trường Hồi Nguyên (Bảo Lộc) khai giảng các khóa Dự Bị Ấu, Thiếu và Tráng

The Hồi Nguyên (Bảo Lộc) Training Center opened its first Basic Training classes for Cub Scout, Scout and Rover Scout leaders

1957
Hội Nữ HĐVN được thành lập

The Vietnamese Girl Scout Association was established

Hội HĐVN được nhận làm hội viên chính thức của Tổ chức HĐTG

The Vietnamese Scout Association became an official member of WOSM

1958

Trại trường Tùng Nguyên (Đà Lạt) khai giảng khóa BR Tráng đầu tiên

The Tùng Nguyên Training Center offered the first Rover Scout Woodbadge Course

1966

Hội Nữ HĐVN được nhận làm hội viên chính thức của Tổ chức Nữ HĐTG

The Vietnamese Girl Scout Association became an official member of WAGGGS

1970

    Trại họp bạn quốc gia tại Suối Tiên (Thủ Đức) kỷ niệm 40 năm HĐVN

The National Jamboree took place in Suối Tiên to celebrate

the 40th anniversary of the Vietnamese Scout Association 

1975

  Do sự thay đổi chế độ chính trị, HĐVN bị ngưng hoạt động

Vietnamese Scouting was forced to cease its operations after the Fall of Sài Gòn

1980

Trại Họp Bạn Kỷ Niệm 50 năm HĐVN tại Portland (Hoa Kỳ)

Vietnamese Scouting 50th anniversary Jamboree in Portland (USA)

ICCVS Establishment

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING (ICCVS)

1983

Hội Nghị Trưởng tại Costa Mesa (Hoa Kỳ) thành lập HĐTU-HĐVN theo sư hổ trợ của

WOSM và BSA để tái lập và thống nhất phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại hải ngoại

Following the Leaders Conference in Costa Mesa (USA), ICCVS was established at

the request of WOSM and BSA to coordinate Vietnamese Scouting in the diaspora 

1985 - Ngày nay | Present

Trại họp bạn Thẳng Tiến tại nhiều nơi trên thế giới

Thẳng Tiến International Vietnamese Jamborees in various location in the world

 

1994

Trại huấn luyện Bằng Rừng Tùng Nguyên II tại California (Hoa Kỳ)
Woodbadge training camp Tùng Nguyên II in California (USA)

1996

Trại huấn luyện Bằng Rừng Tùng Nguyên III tại Gilwell Park (Anh quốc)
Woodbadge training camp Tùng Nguyên III in Gilwell Park (United Kingdom)

2000
Trại Họp Bạn Kỷ Niệm 70 năm HĐVN tại San Jose (Hoa Kỳ)

Vietnamese Scouting 70th anniversary Jamboree in San Jose (USA)

2001 
Trại huấn luyện Bằng Rừng Tùng Nguyên IV tại West Palm Beach (USA)

Woodbadge training camp Tùng Nguyên IV in West Palm Beach (USA)

2002 - Ngày nay | Present

Khóa huấn luyện truyền thống tại nhiều nơi trên thế giới

Cultural and traditions training camps in various location in the world

2010

Trại Họp Bạn Kỷ Niệm 80 năm HĐVN tại Montréal (Canada)

Vietnamese Scouting 80th anniversary Jamboree in Montréal (Canada)

2015

Trại Họp Bạn Kỷ Niệm 85 năm HĐVN tại Sydney (Úc)

Vietnamese Scouting 85th anniversary Jamboree in Sydney (Australia)

Thang_Tien_2.jpg
bottom of page