top of page

Who we are

Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) has a mission and it is clear: to preserve and promote the Vietnamese tradition, kinship and cultural heritage through scouting. For more than 85 years, we have brought the definition of scouting at the world-class level through culture, adventure, friendship and fun to hundreds of thousands youths. Enabling Vietnamese youths to engage in safe, youth-led, cultural and adventurous programs in hundreds of communities across the world have always been our goal and method.

Since the establishment of HĐTƯ-HĐVN, the leadership team and its supporting staffs have been and will always be volunteers. We strongly believe that our ultimate reward is being able to provide to more youths a lifetime experience, that they cannot find elsewhere. An experience where they have an opportunity to learn, discover and have fun through scouting values and activities.

Executive Team

 

Tr Võ Tố Quỳnh

Quynh.jpg

VP External Affairs

Pham Que-Chi TT11 Photo.jpg

 
Tr Phạm Ngọc Quế-Chi

VP Internal Affairs

Trang.jpg

Chairwoman

 

Tr Nguyễn Trí Tuệ

Tue.jpg

General Secretary

 
Tr Nguyễn Hải Yến

Official logo - no green - 482x536.png

Treasurer

 

Tr Trần Quang Thanh Trang

Committees

Tr Tammy.JPG

Tr Tammy Nguyễn

Southwestern USA
Miền Tây Nam Hoa Kỳ

Minh Thi.jpg

Tr Võ Minh Thi

Canada

Official logo - 3840x2160.jpg

Tr Trần Thảo-Chi

Northwestern USA
Miền Tây Bắc Hoa Kỳ

Thuy Dinh 1.jpg

Tr Trần Công Thúy Định

Australia

Official logo - 3840x2160.jpg

Vacant

Central USA

Miền Trung Hoa Kỳ

2HDTU ICCVS LOGO 2010.jpg.png

Vacant

France

Tr Hoai.jpg

Tr Phạm Vương Hoài

Eastern USA
Miền Đông Hoa Kỳ

Tr Anh.JPG

Tr Nguyễn Ngọc Anh

Germany

Tr Duc.JPG

Tr Trần Xuân Đức

Senior Scout
HĐ Trưởng Niên

Van Khanh 1.jpg

Tr Bùi Vân Khanh

Financial Overseer

INTERNAL AFFAIRS

Advisor

Tr Nguyễn Cao Cường

 

Documentation

Tr Nguyễn Tiến Minh

Communications

Tr Lê Minh Lý

Development

Tr Trần Chí Hồng Tiên
 

Culture and Traditions

Tr Nguyễn Tấn Hưng

Web design

Tr Tô Vận Lân

Media

Tr Võ Thiện Toàn

Senior Scout Affairs

Tr Hồ Đăng

EXTERNAL AFFAIRS

Advisor

Tr Trần Anh Kiệt

Fundraising

Tr Trần Công Thúy Định

Tr Hellen Nguyễn

Tr Pauline Cao

Awards and achievements

Tr Nguyễn Hữu Côn

Tr Nguyễn Ngọc Anh

Tr Trần Thúy Công Định

Tr Nguyễn Đoàn

Tr Linda Lê

Tr Pauline Phương

Tr Nguyễn Mạnh Kym

ADVISORY

Awards and achievements

Tr Vĩnh Đào

Tr Duong Thị Kim Sơn 

Tr Võ Thành Nhân

Governance

Tr Tô Văn Phước

Tr Võ Thành Nhân

External relations

Tr Duong Thị Kim Sơn

Tr Võ Thành Nhân

Tr Nguyễn Văn Thuất

Tr Vĩnh Đào

Jamborees (Thẳng Tiến)

Tr Nguyễn Văn Thuất
 

Internal development

Tr Đỗ Phát Hai

Culture and Traditions of Vietnamese Scouting (HĐVN)

Tr Lê Đức Phẫm

STRATEGIC

Elections

Tr Nguyễn Tư Nhân

Tr Võ Tố Quỳnh

Tr Nguyễn Cao Bình

Legal affairs

Tr Trần Công Thúy Định

Tr Phạm Ngọc Quế Chi

bottom of page