top of page

VIETNAMESE SCOUTING PROMISE

LỜI HỨA HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức
On my honour, I promise that I will do my best 

 1. Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, Tổ Quốc và Quốc Gia tôi
  to do my duty to God, my homeland and my country

 2. Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào
  to help other people at all times

 3. Tuân theo luật Hướng Đạo
  to obey the Scout laws

THE SCOUT LAW

LUẬT HƯỚNG ĐẠO

 1. Hướng Đạo Sinh trọng danh dự
  a Scout’s honour is to be trusted

 2. Hướng Đạo Sinh trung tín
  a Scout is loyal

 3. Hướng Đạo Sinh giúp ích
  a Scout's duty is to be useful and to help others

 4. Hướng Đạo Sinh là bạn của mọi người
  a Scout is friend to all

 5. Hướng Đạo Sinh lễ độ và hào hiệp
  a Scout is courteous

 6. Hướng Đạo Sinh tôn trọng thiên nhiên
  a Scout is a friend to the nature

 7. Hướng Đạo Sinh trọng kỷ luật
  a Scout obeys orders

 8. Hướng Đạo Sinh vui tươi
  a Scout smiles under all difficulties

 9. Hướng Đạo cần kiệm và liêm khiết
  a Scout is thrifty

 10. Hướng Đạo Sinh trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm
  a Scout is clean in thought, word and deed

 

Thay đổi do Quyết Định Đại Hội Đồng tại Trại Thẳng Tiến III, San Jose, 1990

Amended at the International Vietnamese Jamboree III, San Jose, 1990 

THE SCOUT LAW (Pre-1975)

LUẬT HƯỚNG ĐẠO (Trước 1975)

 1. HĐS trọng danh dự, ai ai cũng có thể tin lời nói và việc làm của HĐS

 2. HĐS trung thành với Tổ Quốc, Cha Mẹ và người cộng sự

 3. HĐS giúp ích mọi người bất cứ lúc nào

 4. HĐS là bạn tốt của mọi người và coi các HĐS khác như anh em ruột thịt

 5. HĐS lễ độ và liêm khiết

 6. HĐS thương yêu các sinh vật

 7. HĐS vâng lời Huynh Trưởng, Cha Mẹ mà không biện bác

 8. HĐS gặp khó khăn vẫn vui tươi

 9. HĐS cần kiệm của mình và của mọi người

 10. HĐS trong sạch từ tư tưởng, lời nói đến việc làm.

Mai 21.4.jpg
bottom of page